Disclaimer

Gebruik website Fortis

 

Door het benaderen, gebruik en/of downloaden van de informatie op de website van Fortis verklaart u akkoord te gaan met het volgende:

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de Fortis website en de hierin opgenomen onlineinformatie besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Fortis is een merk van Baril Coatings B.V. Baril Coatings B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie, in het bijzonder als gevolg van wijzigingen en/of beschadigingen die zijn ontstaan na het verkrijgen van deze informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid de Fortis website te kunnen raadplegen. Bij de beoordeling van (eventuele) aansprakelijkheid zal worden uitgegaan van de informatie zoals deze bij Baril Coatings B.V. is geregistreerd.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fortis is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via deze site op enigerlei wijze te verspreiden.

 

Het copyright van de website en de respectievelijke inhoud berusten bij Baril Coatings B.V..

 

Alle rechten voorbehouden.

Draai uw apparaat om de website optimaal te bekijken